Hoppa till innehåll

Nr 18 2013

Johanna och NGC 1277

Jag är extremt stolt över att mitt brorsbarnbarn Johanna Horn, Höör/Sätofta, har skrivit en skoluppsats om svarta hål och NGC 1277 och fått mycket bra omdöme av sin lärare, både vad gäller inhämtandet av faktauppgifter och den muntliga presentationen.

NGC 1277 befinner sig 220 miljoner ljusår bort och är inget att leka med. Galaxens svarta hål är extremt massivt, enligt Johanna skulle vi behöva 17 miljarder stjärnor för att skapa ett jämförbart svart hål i vår egen hemmagalax, Vintergatan. En sensationellt stor del av den totala massan (över 10 procent)  i NGC 1277 finns inlåst i det svarta hålet.

För upptäckten av denna rekordinnehavare svarade för kort tid sedan Remco C E van den Bosch vid Max Planck-institutets astronomiska avdelning, Heidelberg. Den senaste HST-bilden av galaxen ser ut så här:

Johanna och kompisen bakom uppsatsen påpekar att spiralgalaxer ser ut som orkaner ovanifrån eller  som "vatten som släpps ut i ett avlopp". Jag gillar metaforen!

– En del människor tycker att spiralgalaxer är det vackraste som finns på himlen!, påpekar uppsatsens författarinnor.

Johanna och hennes kompis Hanna tilldelas härmed W-bloggens "speciella hederspris för föredömliga populärvetenskapliga insatser i grundskolans högstadium". Grattis, tjejer!


PS.

En så gott som  dagsfärsk rapport om NGC1277 i Perseus-hopen finns här. Rapporten diskuterar konsekvenserna av den röntgenstrålning som utgår från detta och andra UMBH, uttytt "Ultra Massive Black Hole".

Stjärnhuset öppnar på Kivik

Kompisen Anders Nyholm tipsar om Stjärnhuset på Kivik: Våren 2013 öppnas denna butik på Killebacken 8 (mitt emot Stärkan, kvalitetsoutlet-affären) med kikare och teleskop och alla slags tillbehör.

Nu finns ytterligare ett skäl att besöka Piratens Kivik.

2013 är ett bra år att göra astronomiska affärer, kometer kommer att synas, solen når sannolikt sitt förväntade maximum, asteroider far förbi oss, stjärnor ockulteras… novor är synliga.

Stjärnhusets hemsida finns här.

Stjärnsmäll i M81

Tjeckiska astronomer rapporterade i förrgår i Astronomer´s Telegram om en novasmäll i M81.

Det smäller titt som tätt numera i granngalaxerna. Denna nova anses ha en absolut ljustyrka runt -10m.

Upptäckarbilden här -KLICKA så ser du novan:

Även Linné var inne på sf-spåret

Även du min Carl von Linné! För 1752 skrev Blomsterkungen  en disputation på latin, en avhandling som året efter översattes till svenska  av Christopher El Gedner under titeln Hwartil duger det? Ett avsnitt om en månresa lyder så här:

"Wid detta tillfälle påminner jag mig huru herr Preses en gång, sökte, at upwäcka sina Åhörare til upmärksamhet, då han skulle wisa dem Yrså-Flocken. Nämligen, han berättade en Fabel eller Liknelse, ”om de sju Græklands Wise, som en gång skolat uti Athen warit församlade, at hwar och en berätta det märkwärdigaste Under, som han hade sett här i wärlden af Skaparen framstält. En af dem gick då i sina tancka något högre, och begynte förtälja Stjernkikarenas mening om Fix-stjernorna, dem de alle trodde wara Solar, som hade sina egna Planeter, och at desse Planeter wore Jordar, med Örter och Djur försedde.

► De beslöto fördenskul, at anhålla hos Jupiter om tilstånd, att få resa til Månan, på tre dagar allenast, at de måtte se hans under i denna Planet. Jupiter gaf dem ej allenast lof dertil, utan befalte ock, at de skulle församlas på ett högt Bärg, derifrån en sky skulle dem bårtföra til det föresatta stället.De utvalde sig åtskilliga Följeslagare, at wara sig behjelpelige wid de naturlige tingens beskrifning och aftagning: Kommo omsider up til Månan, aldeles uttröttade, hwarest de funno för sig et wäl inrättat Palais, hwaruti de skulle bo.

► Första Dagen, woro de trötta af resan, och hwilade sig altså til långt in på dagen, då de ännu wore matte, och begynte förfriska sig af de sköna rätter, som smakade dem ganska wäl, hwaraf de blefwo högt betagne. De åskådade, denna dagen, allenast genom Fönstren, denna oförliknelige Jorden, som war med de härligaste Blommor utzirad, hwilka högt skimrade emot Solenes Strålar. De hörde ock de qwittrande Foglars ljufliga sång, alt in på sena aftonen.

► Den andra Dagen stodo de up af sina sängar helt bittida, at de efter förra dagens hwila och tagne krafter skulle anställa sina rön; men då kommo Landsens täcka Fruentimmer til dem, at hälsa på dessa främlingar, och begärde, at de först wille förfriska sig med någon mat och dryck, samt derigenom hämta tilräckelig styrka, innan som de gåfwo sig ut til et så beswärligt arbete.

► Den smakeliga spis, de söta winer, samt dessa Möjornas täcka utseende intogo Gästerna, lika som Sirener. En väl sammansatt musigve upfördes: de yngre begynte at dansa och roa sig, och de gamle måste uppehållas, så att hela den Dagen förnöttes i sällskap med det wäna Könet, til des de, som blifwit inqvarterade i den nedra wåningen, uti Betjenternas rum, blefwo afunds-fulle på dem, som bodde i den öfra, och der lefde så kräseligen; hwilka kommo up med blåtta wärjor, at dela jämt emellan sig och dem. De äldre sökte, at nedtysta dessa uppäggade, utlofwande jämwäl, at de dagen derpå, förrän något annat företogs, skulle lagligen uptaga, utreda och i billighet afdöma denna sak; hwarpå de förbistrade någorlunda saktade sig.

► På den tredje dagen företogs och afgjordes denna träta, och då sysselsätta anklagande, infantier, exceptioner och domslut dem hela dagen, in til dess en hastig affärd derifrån hördes mot aftonen utopas. När detta sällskap nu återkommo till Greækeland, samlade sig hela Landets Inbyggare til dem, at de måtte höra dem förtälja de underwerk, som Jupiter i Månan skapat. Men de Wise hade då ej sett annat, än en grön och med blommor brokot jord, samt trädens qwistar fulla med qwittrande Foglar, och wisste ej det ringaste berätta, hwilka dessa Örter och Foglar woro satte; ty blefwo de då ansedde öfwer hela Greækeland med förakt, och hållne för owärdige Gäster.”

Tack som vanligt till den oförliknelige gamle murveln (KvP, TV3) Bertil Falk (t v), som grävt i akterna och som menar:

–  De tre dagarna symboliserar för Linné människans tre åldrar och han menar att hon under sin livstid minst vårdar det som Skaparen åstadkommit på vår jord.

– I sammanhanget räknar han upp vilka hånfulla tillmälen flera av hans lärjungar upplevt när de rest ut till olika länder och intresserat sig för blommor och djur.

– Icke förty visar måndelen av disputationen att tanken att man skulle kunna resa till månen inte stod främmande för en av 1700-talets främsta intellektuella vitterhetsidkare.

PanSTARRS-kometen närmar sig

PanSTARRS komet, som ångar på mot norra stjärnhimmeln, har fotograferats av Jakub Cerny i Tjeckien.

– Påpekas bör att kometen togs med ett fjärrstyrt instrument, Pierre Auger Observatory  som står i Malargüe, Argentina. Jakub påpekar ävenledes att han är med i något som heter FRAM-teamet som ligger bakom bilden, noterar W-bloggens Christian Vestergaard.

Nämnda team finns på länken http://gloria.fzu.cz/en/.

Christian tycker också att  vi ska notera plasmasvansen (syns bäst om du klickar upp bilden):

 
 

Förväntade problem

Att det uppstår visst besvär i mätningarna när en pulsar råkar ligga mellan jorden och en supernovarest, kan vem som helst begripa. Vad är vad? Ett aktuellt fall som berör PSR J0855 -4644 och SNR RX J0852.0 −4622 utreds här.

Mystiskt på Mars

Även Huffington Post har på nätet upptäckt det mystiska föremåle, som sticker ut ur en sten på Mars.
Lars Olefeldt såg nyheten (klicka!):
 
 

Lätt att säga!

Lämna ett svar